Pirkimo pardavimo taisyklės COSIBELLA

 • Bendrosios nuostatos
  1. Internetinė parduotuvė adresu https://cosibella.lt priklauso bendrovei Cosibella Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa (Lenkija), PVM mokėtojo kodas: PL5223180504, KRS 0000832314, REGON: 385746050, El. Paštas: info@cosibella.lt (toliau „Pardavėjas").
  2. Sutikdamas su Taisyklėmis, Pirkėjas patvirtina, jog jis atitinka šiame Taisyklių punkte nurodytus reikalavimus, keliamus El. parduotuvėje perkantiems asmenims. Pirkti prekes El. parduotuvėje turi teisę:
   1. veiksnūs, 18 metų sulaukę arba įstatymų nustatyta tvarka iki pilnametystės įgiję visišką veiksnumą, fiziniai asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
   2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą;
   3. juridiniai asmenys.
  3. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka COSIBELLA parduotuvėje siūlomas prekes ar bet kaip kitaip naudojasi COSIBELLA parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  4. Sutikimas su Reglamentu yra savanoriškas, tačiau būtinas norint susikurti Paskyrą ir pateikti Užsakymus, sudaryti Pardavimo sutartis, taip pat gali būti būtinas norint naudotis kitomis Pardavėjo teikiamomis elektroninėmis paslaugomis.
  5. Klientas gali pateikti Užsakymus be būtinybės sukurti paskyrą.
  6. Naudojimasis Elektroninėmis paslaugomis, kaip elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis, yra susijęs su tipine rizika, susijusia su duomenų perdavimu internetu, pavyzdžiui, Kliento duomenų sklaida, neįgaliotų asmenų prieiga arba Kliento duomenų praradimu. Pardavėjas ir Klientas privalo imtis priemonių šiai rizikai sumažinti. Ypatingai, Pardavėjas taiko tinkamas Reglamente nurodytas apsaugos priemones, o Klientas įsipareigoja nesuteikti prisijungimo ir slaptažodžio neįgaliotiems asmenims.
  7. Naudotis Internetine parduotuve, ypač Elektroninėmis paslaugomis ir sudaryti Pardavimo sutartis galima su sąlyga, kad Kliento naudojama galinė įranga ir teleinformacinė sistema atitinka Techninius reikalavimus. Jei Elektroninės paslaugos neatitinka Reglamento sąlygų, Pirkėjas privalo bendradarbiauti su Pardavėju, siekdamas nustatyti, ar Elektroninės paslaugos neatitinka Reglamento sąlygų dėl Pirkėjo skaitmeninės aplinkos ypatybių. Elektroninių paslaugų neatitikimo Reglamento sąlygoms atveju Vartotojas turi teisę į teisinės apsaugos priemones, numatytas visuotinai taikytinuose įstatymuose.
  8. Pardavėjas gali teikti kitas papildomas paslaugas Klientui atskirų taisyklių nustatytomis sąlygomis.
  9. Pardavėjas turi teisę keisti šias Taisykles. Kiekvieną kartą užsisakant Prekes, Sutarties tarp Pardavėjo ir Pirkėjo sudarymo tikslais, galios tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija. Užsakymams, pateiktiems ir nebaigtiems vykdyti iki naujų Taisyklių įsigaliojimo, galioja ta Taisyklių redakcija, kuri buvo Pirkėjo užsakymo pateikimo momentu ir kuri buvo siųsta Pirkėjui kartu su užsakymo patvirtinimu.
  10. Pirkėjas negali užsakyti / pirkti prekes internetinėje parduotuvėje, jeigu nėra susipažinęs su šiomis pardavimo taisyklėmis ir / ar su jomis nesutinka. Tuo atveju, kai pirkėjas nesutinka su šiomis taisyklėmis arba jų dalimi, jis negali užsakyti / pirkti prekių internetinėje parduotuvėje.
 • Elektroninės paslaugos
  1. Pardavėjas per Internetinę parduotuvę Klientams nemokamai teikia šias elektronines paslaugas: 
   1. Paskyra.
   2. suteikti Klientams galimybę teikti Užsakymus, sudaryti Pardavimo sutartis, remiantis Reglamente nustatytomis sąlygomis.
   3. galimybė naudotis Krepšeliu.
   4. Ninformacija apie Produktų prieinamumą.
   5. Naujienlaiškis.
   6. Nuomonės apie parduotuvę ir produktus
  2. Paslaugų teikimo sutartis sudaroma su sąlyga, kad bus įvykdytos visos šios sąlygos: (i) Kliento (siunčiančio Pardavėjui) registracijos formos efektyvus pildymas ir priėmimas Paskyrai sukurti, (ii) Reglamento priėmimas ir (iii) Kliento patvirtinimas apie Paslaugų teikimo sutarties sudarymą, paspaudus Pardavėjo siunčiamą aktyvinimo nuorodą, kuri buvo siunčiama į registracijos metu Kliento pateiktą el. pašto adresą. Paskyra teikiama yra nemokamai neribotam laikui. 
  3. Pardavėjas gali atsisakyti registruoti Paskyrą, jei Klientas pažeidžia toliau pateiktos 13 dalies a, b, c, f, g punktų nuostatas Reglamento.
  4. Krepšelio naudojimas prasideda nuo to momento, kai Klientas prideda pirmąjį Produktą į Krepšelį. Krepšelis yra vienkartinė paslauga, teikiama nemokamai ir nustoja veikti, kai Klientas per jį pateikia arba nustoja teikti Užsakymą. Priklausomai nuo turimų funkcijų, Krepšelis gali įsiminti informaciją apie Kliento pasirinktus Produktus ir pasibaigus naršyklės sesijai, tačiau neužtikrina Kliento pasirinktų Produktų prieinamumo, kad užsakymą būtų galima atlikti vėliau. 
  5. Norint pradėti naudotis Naujienlaiškio paslauga, Klientas turi sutikti gauti komercinę informaciją ir sutikti su Naujienlaiškio paslaugą reglamentuojančiomis sąlygomis, pažymėdamas atitinkamą žymimąjį langelį (angl. checkbox) arba paspausti atitinkamą mygtuką atitinkamame Internetinės parduotuvės lauke nurodydamas savo el. pašto adresą bei paspausdamas aktyvavimo nuorodą, atsiųstą nurodytu el. pašto adresu (Naujienlaiškio paslaugos pradžios momentas).
  6. Nuomonės apie parduotuvę ir produktus: Skelbdamas turinį ir prie jo prieigą, klientas savanoriškai platina turinį. Paskelbtas turinys neatspindi pardavėjo požiūrio ir neturėtų būti tapatinamas su jo veikla. Pardavėjas nėra turinio teikėjas, o tik subjektas, teikiantis šiam tikslui tinkamus IRT išteklius. Atsiliepimai apie Produktus gali būti išduodami tik dėl faktiškai Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje įsigytų Produktų ir Internetinės parduotuvės kliento, kuris faktiškai įsigijo peržiūrėtą Produktą.
  7. Pardavėjas naudoja programinę įrangą, kuri leidžia patikrinti, ar klientų nuomonė apie konkrečius produktus yra pagrįsta ankstesniu šių produktų pirkimu parduotuvėje. Naudojama programinė įranga nustato, ar klientas įsigijo peržiūrėtą produktą, remdamasis savo užsakymų parduotuvėje istorija.
  8. Atsiliepimus galite pridėti dviejose vietose:
   1. per nuorodą, esančią operacijos el. laiške;
   2. "Store" produkto kortelėje
  9. Abiem atvejais, norėdamas pridėti atsiliepimą, klientas turi būti prisijungęs prie savo paskyros.
  10. Jei peržiūra pridedama įsigijus produktą, prie jos bus pridėta informacija "Nuomonė patvirtinta pirkimu". Jei klientas nepirko peržiūrėto produkto, šalia peržiūros bus rodoma informacija "Nuomonė nepatvirtinta pirkimu"
  11. Draudžiama sudaryti fiktyvias ar tariamas pirkimo sutartis, siekiant palikti nuomonę apie produktą.
  12. Klientas sutinka, kad Pardavėjas gali laisvai naudoti nuomones ar kitą turinį, patalpintą Parduotuvės svetainėje. Pardavėjas neskelbia ir neužsako skelbti klaidingų klientų nuomonių ar rekomendacijų kitiems subjektams, siekdamas reklamuoti savo produktus ar teikti remiamas nuomones.
  13. Klientas įsipareigoja, visų pirma: 
   1. užsakymo formoje ir Paskyroje pateikti tik teisingus, aktualius ir visus būtinus Kliento duomenis, o pasikeitus tokiems duomenims, nedelsiant atnaujinti duomenis, įskaitant asmens duomenis, kuriuos Klientas pateikė Pardavėjui sudarydamas Pardavimo sutartį ar naudodamasis Elektroninėmis paslaugomis; 
   2. naudotis Elektroninėmis paslaugomis tokiu būdu, kuris netrukdo Pardavėjo, Internetinės parduotuvės;
   3. naudotis Elektroninėmis paslaugomis laikantis Teisės aktų, Reglamento nuostatų, taip pat tam tikroje srityje priimtų papročių ir socialinio sambūvio taisyklių; 
   4. užtikrinti Prisijungimo ir Slaptažodžio konfidencialumą, visų pirma nesuteikti jų neįgaliotiems asmenims. Pardavėjas neatsako visų pirma už Paskyroje saugomų duomenų praradimą ar prieigą prie duomenų, atsiradusių dėl to, kad Klientas pažeidė pirmiau nurodytą prievolę; 
   5. laiku sumokėti visą Kliento ir Pardavėjo nustatytą Kainą ir kitas išlaidas; 
   6. neteikti ir neperduoti Internetinėje parduotuvėje jokio turinio, draudžiamo pagal galiojančius įstatymus, ypač turinio, kuris pažeidžia trečiųjų asmenų nuosavybės teises ar jų asmenines teises; 
   7. nesiimti tokių veiksmų kaip: (i) siųsti ar skelbti Internetinėje parduotuvėje nepageidaujamą komercinę informaciją arba skelbti bet kokį turinį, kuris pažeidžia Teisės aktus (draudimas skelbti neteisėtą turinį), (ii) imtis bet kokios informacinės veiklos ar bet kokios kitos veiklos, kuria siekiama gauti ne Klientui skirtą informaciją, įskaitant kitų Klientų duomenis, arba kištis į Internetinės parduotuvės veikimo principus ar techninius aspektus, (iii) neleistinu būdu keisti Pardavėjo pateiktą turinį, ypač Internetinėje parduotuvėje pateiktas Kainas ar Produktų aprašymus.
  14. Pardavėjas gali laikinai, dėl techninių priežasčių, bet ne ilgiau kaip 48 valandas, išjungti kai kurias Internetinės parduotuvės funkcijas, kad ją patobulinti, pridėti paslaugų ar atlikti techninę priežiūrą. Pardavėjas dės visas pastangas, kad kiekvieną kartą informuoti apie techninius trikdžius, patalpindamas atitinkamą pranešimą Internetinės parduotuvės pagrindiniame puslapyje. 
  15. Pardavėjas gali nutraukti Paslaugų teikimo sutartį dėl šių svarbių priežasčių: 
   1. Elektroninių paslaugų naudojimo būdas prieštarauja Internetinės parduotuvės principams ir tikslui; 
   2. Kliento veikla prieštarauja galiojančioms moralės normoms, skatina smurtą ar nusikalstamą veiką ir pažeidžia trečiųjų šalių teises; 
   3. Klientas pažeidė Reglamento II punkto, 13 d; 
  16. Pardavėjo pateiktas Paslaugų teikimo sutarties nutraukimo pareiškimas bus išsiųstas Kliento nurodytu el. pašto adresu. 
  17. Paslaugų teikimo sutarties nutraukimo terminas kiekvienai šaliai yra 14 dienų. Paslaugų sutarties nutraukimas bet kurios iš šalių iniciatyva prilygsta Paskyros ištrynimui. 
 • Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
  1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes https://cosibella.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
  2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių taisyklių nustatyta tvarka.
  3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių taisyklių nustatyta tvarka.
  4. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis ir 2014-07-22 LRV nutarimu Nr.738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo".
  5. Pirkėjas taip pat turi kitų teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje.
  6. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.
  7. Pirkėjas registracijos ir užsakymo pateikimo formose turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save.
  8. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą ir priimti prekes šiose taisyklėse numatyta tvarka.
  9. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda savo prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  10. Prekės tampa pirkėjo nuosavybę tik pilnai atsiskaičius už prekes, kitu atveju nuosavybės teisę jos priklauso pardavėjui.
 • Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
  1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
  3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas laiku nesumoka už prekes ar atsisako mokėti prekių pristatymo/ atsiėmimo metu.
  4. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
  5. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui aiškiai ir suprantamai suteikti informaciją El. parduotuvėje, nurodytą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.
  6. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
  7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
  8. Jei dėl techninių nesklandumų, El. parduotuvės veikimo sutrikimų Pardavėjas negali įvykdyti Pirkėjo užsakymo, Pardavėjas turi teisę nutraukti tokį užsakymą, informuojant Pirkėją apie užsakymo nutraukimą. Jei Pirkėjas yra apmokėjęs už įsigytas prekes, apmokėjimas yra grąžinamas į pirkėjo sąskaitą per 5 darbo dienas nuo Pirkėjo prašymo grąžinti pinigus pateikimo dienos.
  9. Pardavėjas taip pat turi kitų teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje.
  10. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse, Privatumo politikoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas
 • Pardavimo sutarties sudarymas
  1. Pardavėjas suteikia galimybę Klientams pateikti užsakymus Internetinės parduotuvės svetainėje. Vystydamas teikiamas paslaugas, Pardavėjas gali nustatyti sekančius Užsakymų pateikimo būdus, naudodamas nuotolinio ryšio priemones. 
  2. Pagrindinės vykdymo ypatybės, įskaitant temą ir bendravimo su Klientu būdą, pateikiamos kiekvieno Produkto puslapyje.
  3. Klientas pateikia Užsakymą Internetinėje parduotuvėje atlikdamas šiuos veiksmus: 
   1. įtraukti pasirinktus produktus į krepšelį ir pereiti prie užsakymo formos, kad užpildyti detalius duomenis; 
   2. užsakymo formos užpildymas reikiamais duomenimis Pardavimo sutarties sudarymui ir įgyvendinimui, taip pat sutarties dėl Papildomos paslaugos suteikimo jos pasirinkimo atveju. Jei Klientas pageidauja gauti PVM sąskaitą faktūrą, užsakymo pateikimo metu būtina nurodyti teisingą PVM mokėtojo kodą; priešingu atveju Pardavėjas negalės išrašyti PVM sąskaitos faktūros; 
   3. papildomų paslaugų pasirinkimas, jei yra prieinamos (pvz. Papildomos paslaugos), mokėjimo būdo pasirinkimas ir pristatymo būdo pasirinkimas; 
   4. sutikimas su Taisyklėmis ir sąlygomis pažymint atitinkamą žymimąjį langelį (ang. checkbox) - šiame etape Klientui bus pateikta Užsakymo santrauka; 
   5. Kliento užsakymo siuntimas Pardavėjui naudojant atitinkamą mygtuką; 
   6. jei mokama per trečiosios šalies mokėjimo paslaugų teikėją, Klientas gali būti nukreiptas į jo svetainę, kad galėtų atlikti mokėjimą. 
  4. Atsakydamas į gautą Užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui el. laišką, patvirtinantį Užsakymo priėmimą ir jo tikrinimo pradžią. 
  5. Pardavėjas, patikrinęs Užsakymą, siunčia Klientui elektroninį laišką su: 
   1. vieno ar daugiau pagal Užsakymą pateiktų individualių pasiūlymų priėmimo patvirtinimas, arba 
   2. informacija apie negalėjimą priimti visų Kliento pasiūlymų, įskaitant tam tikrų mokėjimo ar pristatymo formų ar Papildomų paslaugų apimtį, dėl svarbių priežasčių, ypač dėl to, kad nėra produkto, nėra apmokėjimo už užsakymą arba Klientas pažeidžia Reglamento II punkto, 13 d. 
  6. Pardavimo sutartis sudaroma Klientui gavus Pardavėjo pranešimą, nurodytą 5 str. a raidė, nurodytų Produktų apimties atžvilgiu. Šį straipsnį reikia atitinkamai taikyti Papildomai paslaugų teikimo sutarčiai, jei Klientas nusprendė ją užsisakyti pagal pasirinkto Produkto užsakymą.
  7. Bendra Užsakymo vertė apima Kainą, Pristatymo išlaidas ir galimas Papildomas išlaidas, pvz., Papildomų paslaugų naudojimo atveju. Klientas informuojamas apie bendrą Užsakymo vertę pateikiant užsakymą, įskaitant atvejus, kai Klientas išreiškia savo valią laikytis Pardavimo sutarties, taip pat Sutarties dėl Papildomos paslaugos teikimo, jei Klientas yra nusprendęs ją užsisakyti dėl pasirinkto Produkto užsakymo. 
  8. Internetinėje parduotuvėje galiojančios akcijos nėra derinamos, nebent dabartinių akcijų sąlygos numato kitaip. 
 • Mokėjimas už produktą
  1. Pardavėjas pateikia Klientui įvairius mokėjimo būdus pagal pardavimo sutartį. Galimi mokėjimo būdai Klientui pateikiami Internetinės parduotuvės interneto svetainėje, taip pat kai Klientas pateikia Užsakymą. 
  2. Internetinėje parduotuvėje ir užsakyme rodomos prekių ir paslaugų kainos nurodomos eurais(EUR), įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojančią PVM (pridėtinės vertės mokesčio) sumą.
  3. Galimi mokėjimo būdai gali priklausyti nuo Kliento pasirinkto pristatymo būdo ar Produkto. Galimi mokėjimo būdai taip pat gali keistis, kai vienu metu yra pateikiami keli Užsakymai. Elektroninių mokėjimų ir mokėjimo kortelių operacijų apmokėjimas atliekamas pagal Kliento pasirinkimą per įgaliotus išorinius mokėjimo paslaugų teikėjus(PayPal, PayU, PayPro S.A, IAI S.A).
  4. Pirkėjas už užsakytas prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
   1. PAYPAL
   2. banko kortele
   3. banko pavedimu
   4. banko kortele prekių pristatymo / atsiėmimo metu
   5. grynaisiais pinigais prekių pristatymo / atsiėmimo metu
  5. PVM sąskaitose - faktūrose pateikiamos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai (PVM sąskaitos – faktūros) Pirkėjui būtų pateikiami elektroniniu būdu, Pirkėjo registracijos arba užsakymo pateikimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo.
 • Produkto Pristatymas
  1. Prekių pristatymui Pardavėjas naudoja kurjerių bendrovių teikiamas paslaugas.
   1. LP Express
   2. LP Express Point
   3. Venipak
   4. Venipak Pickup + Locker
  2. Pirkėjas užsakymo metu gali pasirinkti pristatymo būdą.
  3. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
  4. Pardavėjas pristato prekes pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais, jeigu prekės yra Pardavėjo sandėliuose.
  5. Prekių pristatymo terminai yra preliminarūs, be to pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių.
  6. Pirkėjas sutikdamas su šia sutartimi sutinka ir su tuo, kad kai kuriais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, pavyzdžiui jeigu tiekėjas laiku nepagamina arba nepristato pardavėjui pirkėjo užsakytos prekės.
  7. Pirkėjas privalo prekes priimti asmeniškai arba užsakymo formoje nurodyti įgaliotą asmenį, kuris priims prekes.
  8. Atsiimdamas Prekes Pirkėjas privalo patikrinti Prekės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
  9. Pastebėjęs prekės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės privalo nepriimti ir tai pažymėti važtaraštyje/sutartyje/Prekės perdavimo akte. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius važtaraštį/sutartį/perdavimo aktą be pastabų, laikoma, kad perduota prekė yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo -pardavimo sutarties sąlygas.
  10. Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės pirkėjui yra perduotos nuo to momento, kai pirkėjas pasirašo prekių pirkimo dokumente.
  11. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  12. Jei Pirkėjui nepavyksta perduoti prekių per nustatytą terminą ir jei Pirkėjas buvo sumokėjęs už Prekes ir jų pristatymą, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju, mėgina susitarti kitą pristatymo laiką. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima Prekių, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, jei buvo sumokėti pinigai, Pirkėjui jie grąžinami į tą pačią banko sąskaitą.
 • Prekių grąžinimas
  1. Taisyklių VIII punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
  2. Pirkėjas, nenurodydamas priežasties per 14 dienų terminą turi teisę atsisakyti Sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui (Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalies nuostatomis ). Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 kalendorines dienas nuo prekių pristatymo jam dienos.
  3. Apie planuojamą prekės grąžinimą pirkėjas privalo pranešti pardavėjui raštu / elektroniniu paštu, pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti šios sutarties ir grąžinti prekę

   PAXY - COSIBELLA,

   Pulko g. 96 (LP EXPRESS DEPO),

   62133 Alytus

   El. Paštas: info@cosibella.lt

  4. Jeigu atsisakoma nuotoliniu būdu sudarytos sutarties, laikoma, kad sutartis buvo nesudaryta.
  5. Pirkėjas nedelsiant, t. y. ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, savo išlaidomis turi grąžinti prekes Pardavėjui.

   PAXY - COSIBELLA,

   Pulko g. 96 (LP EXPRESS DEPO),

   62133 Alytus

  6. Pardavėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo grąžinamas prekes, grąžina Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytas, prekių pristatymo būdą. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas vadovaujasi Pirkėjo pareiškime dėl sutarties atsisakymo nurodytu mokėjimo būdu, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas dėl pinigų grąžinimo būdo ir tvarkos susitaria kitaip.
  7. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
   1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
   2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);
   3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
   4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  8. Įstatyme numatytos teisės atsisakyti sutarties atveju Vartotojas atsako už bet kokį Produkto vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl Produkto naudojimo daugiau nei būtina Produkto pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
  9. Atkreipiame dėmesį, kad šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių dėl:
   1. prekės, kuri pagaminta pagal Pirkėjo nurodytas specifikacijas arba aiškiai pritaikyta jo asmeninėms reikmėms;
   2. prekės, kuri greitai genda ar jos galiojimo trukmė yra trumpa;
   3. jei supakuota prekė yra nebetinkama grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių ir kuri buvo išpakuota ją pristačius ;
   4. prekės, kuri po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
   5. alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo–pardavimo sutartį ir juos pristatyti galima tik po 30 dienų, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo prekiautojui nepavaldžių rinkos svyravimų;
   6. prekės, kuri įsigyta su sutartimis, pagal kurias Pirkėjas pateikė Pardavėjui konkretų prašymą dėl apsilankymo, kad jis atliktų skubų remontą ar priežiūrą. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu Pirkėjas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;
   7. supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, jeigu po pristatymo jie buvo išpakuoti;
   8. laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų, išskyrus tokių leidinių prenumeratos sutartis;
   9. pateikiamo fizinėje laikmenoje neįrašyto skaitmeninio turinio, jei teikimas pradėtas Pirkėjui aiškiai iš anksto sutikus ir pripažinus, jog dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties;
   10. dėl paslaugų, kurios Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį.
 • Netinkamos kokybės prekių grąžinimo ir keitimo sąlygos
  1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  2. Skundą dėl įsigyto gaminio Vartotojas gali pateikti visų pirma raštu šiuo adresu:

   PAXY - COSIBELLA,

   Pulko g. 96 (LP EXPRESS DEPO),

   62133 Alytus

   El. Paštas: info@cosibella.lt

  3. Paprastai patartina pristatyti gaminį Pardavėjui kartu su skundu, kad Pardavėjas galėtų jį išnagrinėti. Pardavėjas atsakys į skundą per 14 dienų nuo jo gavimo. Jei per šį laikotarpį Pardavėjas neatsako, laikoma, kad jis pripažino skundą.
  4. Skundo atveju prašome trumpai aprašyti defektus, nurodyti adresą, kuriuo turėtų būti išsiųstos prekės bei užsakymo numerį ir asmens, teikiančio skundą, vardą ir pavardę.
  5. Jeigu Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi teisę reikalauti vieno iš šių teisių gynimo būdų:
   1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
   2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
   3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
   4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
  6. Jeigu prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį. Kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, Pirkėjas turi teisę pasirinkti reikalauti prekę pataisyti (remontuoti) arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba Pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų, palyginti su išlaidomis kitam reikalavimui įgyvendinti, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant:
   1. prekės vertę, jeigu prekė neturėtų trūkumų;
   2. prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą;
   3. tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų Pirkėjui.
  7. Pirkėjas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį tik tuo atveju, jeigu:
   1. Pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė arba prekę taisant ar keičiant Pardavėjas nesutiko padengti prekės grąžinimo išlaidų arba prekės pašalinimo ir įdiegimo išlaidų, kai prekė buvo tinkamai įdiegta (instaliuota, įrengta ar įmontuota) arba Pardavėjas, atsisakė užtikrinti tinkamą prekės kokybę;
   2. prekės trūkumas atsirado, nors Pardavėjas bandė užtikrinti prekės kokybę;
   3. prekės trūkumas yra esminis;
   4. Pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą neužtikrins tinkamos prekės kokybės arba tai sukels didelių nepatogumų Pirkėjui.
  8. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra nedidelis.
  9. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę savo lėšomis ir transportu arba atlyginti Pirkėjui nekokybiškos prekės grąžinimo išlaidas.
  10. Pinigai Pirkėjui grąžinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d.d. po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Pinigai už prekę grąžinami Pirkėjui tokiu pačiu būdu, kokiu Pirkėjas mokėjo už prekę jos įsigijimo metu, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Pirkėjas visais atvejais turi teisę reikalauti, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.
  11. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos, arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
  12. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą, kurį nurodo Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę. Vartotojams įsigyjant prekes, prekių kokybės garantija visais atvejais yra ne trumpesnė kaip 2 metai nuo prekės gavimo dienos.
  13. Atskiros Pardavėjo netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantijos dokumentuose. Tokios Pardavėjo taikomos prekių grąžinimo taisyklės taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šioms Taisyklėms.
 • Lojalumo programa
  1. Parduotuvėje vykdoma lojalumo programa, išsamią informaciją galite rasti šioje nuorodoje...
 • Asmens duomenų tvarkymas
  1. Pardavėjas yra Klientų asmens duomenų administratorius. Pardavėjas taiko tinkamas technines ir organizacines priemones, užtikrinančias tvarkomų asmens duomenų apsaugą. 
  2. Asmens duomenis Klientas pateikia savanoriškai, tačiau jie yra būtini norint pateikti Užsakymą, atlikti Užsakymą, sudaryti ir vykdyti Pardavimo sutartį, taip pat norint naudotis Elektroninėmis paslaugomis, visų pirma Paskyra. 
  3. Išsami informacija Kliento apie asmens duomenų tvarkymą Privatumo politikoje ir slapukuose.
 • Baigiamosios Nuostatos
  1. Reglamentas įsigalioja 2023-09-12
  2. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
  3. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
  4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
  5. Su Reglamento turiniu Klientas gali nemokamai susipažinti Internetinėje parduotuvėje.
  6. Sudarytos Paslaugų teikimo sutarties esminės nuostatos registruojamos, saugomos ir pateikiamos siunčiant el. laišką Kliento nurodytu el. pašto adresu. 
  7. Sudarytos Pardavimo sutarties esminių nuostatų registravimas, užtikrinimas, pateikimas ir patvirtinimas vyksta išsiunčiant Klientui el. laišką, patvirtinantį pateiktą Užsakymą, jo patikrinimą ir įvykdymą. Pardavėjas pateikia Klientui pirkimo ar PVM sąskaitos faktūros įrodymą elektronine forma. Pardavimo sutarties turinys, įskaitant jos esmines nuostatas, papildomai įrašomas ir saugomas Pardavėjo informacinėje sistemoje. Ši nuostata Papildomų paslaugų sutartims, kurias pasirenka Klientas. 
  8. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu ir COSIBELLA perduotu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl cosibella.lt įsigytos prekės iš Pardavėjo Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/
pixel