Grąžinimai ir skundai

 • Prekių grąžinimas
  1. Taisyklių VIII punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
  2. Pirkėjas, nenurodydamas priežasties per 14 dienų terminą turi teisę atsisakyti Sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui (Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalies nuostatomis ). Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 kalendorines dienas nuo prekių pristatymo jam dienos.
  3. Apie planuojamą prekės grąžinimą pirkėjas privalo pranešti pardavėjui raštu / elektroniniu paštu, pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti šios sutarties ir grąžinti prekę info@cosibella.lt .
  4. Jeigu atsisakoma nuotoliniu būdu sudarytos sutarties, laikoma, kad sutartis buvo nesudaryta.
  5. Pirkėjas nedelsiant, t. y. ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie Sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, savo išlaidomis turi grąžinti prekes Pardavėjui.

   Returns Venipak TM Olza Logistic - Cosibella,

   Vilniaus pl. 8,

   LT-94105 Klaipeda

  6. Pardavėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo grąžinamas prekes, grąžina Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas. Pardavėjas neprivalo grąžinti Pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad Pirkėjas pasirinko kitą, negu Pardavėjo pasiūlytas, prekių pristatymo būdą. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas vadovaujasi Pirkėjo pareiškime dėl sutarties atsisakymo nurodytu mokėjimo būdu, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas dėl pinigų grąžinimo būdo ir tvarkos susitaria kitaip.
  7. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
   1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
   2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);
   3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
   4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
  8. Įstatyme numatytos teisės atsisakyti sutarties atveju Vartotojas atsako už bet kokį Produkto vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl Produkto naudojimo daugiau nei būtina Produkto pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
  9. Atkreipiame dėmesį, kad šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių dėl:
   1. prekės, kuri pagaminta pagal Pirkėjo nurodytas specifikacijas arba aiškiai pritaikyta jo asmeninėms reikmėms;
   2. prekės, kuri greitai genda ar jos galiojimo trukmė yra trumpa;
   3. jei supakuota prekė yra nebetinkama grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių ir kuri buvo išpakuota ją pristačius ;
   4. prekės, kuri po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais;
   5. alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo–pardavimo sutartį ir juos pristatyti galima tik po 30 dienų, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo prekiautojui nepavaldžių rinkos svyravimų;
   6. prekės, kuri įsigyta su sutartimis, pagal kurias Pirkėjas pateikė Pardavėjui konkretų prašymą dėl apsilankymo, kad jis atliktų skubų remontą ar priežiūrą. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu Pirkėjas konkrečiai nurodė, arba parduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties;
   7. supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, jeigu po pristatymo jie buvo išpakuoti;
   8. laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų, išskyrus tokių leidinių prenumeratos sutartis;
   9. pateikiamo fizinėje laikmenoje neįrašyto skaitmeninio turinio, jei teikimas pradėtas Pirkėjui aiškiai iš anksto sutikus ir pripažinus, jog dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties;
   10. dėl paslaugų, kurios Pirkėjui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas Pirkėjo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai Pardavėjas visiškai įvykdys sutartį.
 • Netinkamos kokybės prekių grąžinimo ir keitimo sąlygos
  1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  2. Skundą dėl įsigyto gaminio Vartotojas gali pateikti visų pirma raštu šiuo adresu: info@cosibella.lt
  3. Paprastai patartina pristatyti gaminį Pardavėjui kartu su skundu, kad Pardavėjas galėtų jį išnagrinėti. Pardavėjas atsakys į skundą per 14 dienų nuo jo gavimo. Jei per šį laikotarpį Pardavėjas neatsako, laikoma, kad jis pripažino skundą.
  4. Skundo atveju prašome trumpai aprašyti defektus, nurodyti adresą, kuriuo turėtų būti išsiųstos prekės bei užsakymo numerį ir asmens, teikiančio skundą, vardą ir pavardę.
  5. Jeigu Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekę, Pirkėjas turi teisę reikalauti vieno iš šių teisių gynimo būdų:
   1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
   2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;
   3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
   4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
  6. Jeigu prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį. Kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, Pirkėjas turi teisę pasirinkti reikalauti prekę pataisyti (remontuoti) arba reikalauti ją pakeisti, išskyrus atvejus, kai reikalavimo nebūtų įmanoma įvykdyti arba Pardavėjas dėl to patirtų neproporcingų išlaidų, palyginti su išlaidomis kitam reikalavimui įgyvendinti, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant:
   1. prekės vertę, jeigu prekė neturėtų trūkumų;
   2. prekės trūkumų (neatitikties) reikšmingumą;
   3. tai, ar kitokio reikalavimo taikymas nesukeltų nepatogumų Pirkėjui.
  7. Pirkėjas turi teisę reikalauti proporcingai sumažinti prekės kainą arba nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį tik tuo atveju, jeigu:
   1. Pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė arba prekę taisant ar keičiant Pardavėjas nesutiko padengti prekės grąžinimo išlaidų arba prekės pašalinimo ir įdiegimo išlaidų, kai prekė buvo tinkamai įdiegta (instaliuota, įrengta ar įmontuota) arba Pardavėjas, atsisakė užtikrinti tinkamą prekės kokybę;
   2. prekės trūkumas atsirado, nors Pardavėjas bandė užtikrinti prekės kokybę;
   3. prekės trūkumas yra esminis;
   4. Pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą neužtikrins tinkamos prekės kokybės arba tai sukels didelių nepatogumų Pirkėjui.
  8. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra nedidelis.
  9. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti nekokybišką prekę savo lėšomis ir transportu arba atlyginti Pirkėjui nekokybiškos prekės grąžinimo išlaidas.
  10. Pinigai Pirkėjui grąžinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d.d. po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Pinigai už prekę grąžinami Pirkėjui tokiu pačiu būdu, kokiu Pirkėjas mokėjo už prekę jos įsigijimo metu, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip. Pirkėjas visais atvejais turi teisę reikalauti, kad pinigai būtų grąžinti į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą.
  11. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos, arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.
  12. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą, kurį nurodo Pardavėjas, iš kurio Pirkėjas įsigijo prekę. Vartotojams įsigyjant prekes, prekių kokybės garantija visais atvejais yra ne trumpesnė kaip 2 metai nuo prekės gavimo dienos.
  13. Atskiros Pardavėjo netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantijos dokumentuose. Tokios Pardavėjo taikomos prekių grąžinimo taisyklės taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šioms Taisyklėms.
pixel